Hvor mye kan det fritt siteres fra andre åndsverk?

Det er lov til å sitere fra andre åndsverk, herunder bøker og tidsskrifter. Kravet er at det skal siteres i samsvar med «god skikk». «God skikk» henviser til en etisk standard – sitatet må være lojalt. Ofte vil spørsmålet koke ned til et spørsmål om sitatet er lojalt eller et forsøk på å snylte på […]

Det er lov til å sitere fra andre åndsverk, herunder bøker og tidsskrifter. Kravet er at det skal siteres i samsvar med «god skikk». «God skikk» henviser til en etisk standard – sitatet må være lojalt. Ofte vil spørsmålet koke ned til et spørsmål om sitatet er lojalt eller et forsøk på å snylte på en annens skapende innsats. Ved grensedragningen for hva som er god skikk ved sitat utvises det ofte romslighet. Uttrykket «sitere fra» indikerer at det i hovedsak er deler av verk som kan gjengis, men det er likevel ikke til hinder for at det etter omstendighetene kan siteres fra et verk i sin helhet, særlig ved verk av mindre omfang.

«I samsvar med god skikk» varierer med ulike verkstyper. Grunnregelen, uavhengig av verkstype, er at bruken av verket må være lojal. Typiske eksempler er debattanter som siterer hverandres syns­punkter for deretter å imøtegå disse, eller gjengivelse av små utdrag av litterære verk i samband med anmeldelser. Man kan gjerne være uenig og kritisere den man siterer, men å trekke setninger ut av sin sammenheng eller kontekst slik at meningsinnholdet i sitatet blir forvrengt er ikke en lojal måte å sitere på. Videre innebærer «god skikk» at man skal navngi opphavsperson og oppgi kilde. Å sitere fra et verk uten at det kommer klart fram hvem og hvor sitatet er hentet fra, eller på en måte som skjuler at det er snakk om sitat, bryter med «god skikk».

Det andre kravet er at sitat bare skal brukes «i den utstrekning formålet betinger». Dette innebærer blant annet at man skal aldri benytte et sitat for selv å slippe å skrive om et gitt saksforhold. Sitat skal fortrinnsvis brukes for kritikk, kommentar, analyse, dokumentasjon, og ikke som erstatning for eget materiale.