Arbeid for ytringsfrihet i verden

Den nylige innlemmelsen av Kina og Saudi-Arabia i Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) utfordrer vår stemme i arbeidet for ytringsfriheten.

Ytrings- og trykkefriheten er fundamentale menneskerettigheter, og en forutsetning for demokratiet. Profesjonell forlagsvirksomhet avhenger av at disse frihetene er på plass, men forlagene spiller også en viktig rolle i ivaretagelse av dem: Vi skal sørge for at alle stemmer kommer til orde og at ytringsfriheten blir benyttet i hele sin bredde, men vi skal også tilføre kunnskap og tolkninger om de dype kulturelle konfliktene omkring oss.

Forleggerforeningen arbeider med ytringsfrihetsspørsmål både her hjemme, gjennom vårt ytringsfrihetsutvalg og vårt samarbeid med norsk PEN, og internasjonalt. Det internasjonale arbeidet foregår i regi av IPA og det er gjennom vår deltakelse der at vi påvirker i ytringsfrihetsspørsmål i verden.

Når IPA nå har tatt opp som medlemmer to forleggerforeninger som gjennom vedtak er sterkt knyttet til myndighetene i sine respektive land – og disse myndighetene ikke ivaretar ytringsfriheten til sine borgere, er det et problem for vår troverdighet i dette arbeidet. Forleggerforeningen har derfor fattet et prinsippvedtak om å melde seg ut av organisasjonen.

Vil du vite mer om forlagene og ytringsfriheten?

Les mer om forlagenes samfunnsoppdrag på denne siden.

Hva nå?

Vedtektene til IPA er slik at Forleggerforeningen må være medlem ut 2016. Frem til da vil vi samarbeide med andre nasjonale forleggerforeninger som er bekymret over utviklingen, og forsøke å bli enige om endringskrav overfor IPA.

Avgjørelsen i IPA om hvilke land som skal tas opp som medlemmer var ikke enstemmig. Blant annet anbefalte foreningens Freedom to publish-komite at disse de kinesiske og saudi-arabiske forleggerforeningene ikke burde tas opp som medlemmer. Vi har støtte i mange land. De islandske, finske og sveitsiske forleggerforeningene har gjort som oss – de melder seg ut dersom det ikke kommer nødvendige endringer. Den svenske forleggforeningen gjør det samme, men med lenger oppsigelsesfrist. Forleggerforeningen i Tyskland har satt betingelse om økt satsning på ytringsfrihet. Andre land har uttrykt sterk bekymring.

Et eventuelt fortsatt medlemskap for oss etter 2016 forutsetter endringer, slik at IPA med troverdighet kan sies å være en organisasjon som har freedom to publish som et av sine viktigste mål. Dette innebærer at det må stilles krav til alle medlemmer om å praktisere i henhold til prinsippene om ytrings- og trykkefrihet.

Oppdatering april 2016

I januar 2016 gikk Den norske Forleggerforeningen sammen med forleggerforeningene i Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Italia, Portugal, Spania og Sverige (the Milan group) om et krav til IPA om at det arrangeres en ekstraordinær generalforsamling. IPAs vedtekter tilsier at en slik generalforsamling skal arrangeres når minst ni land ber om det.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt i London 11. april, parallelt med IPA-kongressen og London Book Fair.

The Milan group hadde i forkant utarbeidet forslag til endringer i vedtekter og nye retningslinjer for utvalgene som arbeider med nye medlemskap, opphavsrett og ytringsfrihet. Etter samarbeid med arbeidsgrupper nedsatt av styret, ble alle de reviderte forslagene vedtatt.

Les mer