Merverdifritak

Det er ikke merverdiavgift på trykte bøker og lydbøker i Norge. Dette fritaket ble innført på 1960-tallet og er en av grunnpilarene i den statlige litteraturpolitikken. E-bøkene er belastet med 25 % merverdiavgift.

Merverdifritaket skal sørge for at lesere har tilgang til bøker til en overkommerlig pris. En stor del av bøkene som gis ut i Norge er marginalt lønnsomme, og det er blant annet takket være fritaket fra merverdiavgift at forlagene kan gi ut smal litteratur, og oppfylle de litteraturpolitiske målsetningene om å sikre bredde og mangfold.

Mot merverdifritak for e-bøker

E-bøker omfattes ikke av merverdifritaket, og er belastet med 25 % mva. Forleggerforeningen mener at argumentene for merverdifritaket på papir- og lydbøker også bør være gjeldene for e-bøker, og arbeider for at fritaket skal gjelde for litteratur i alle formater.

E-bokmarkedet i Norge er i stadig vekst, og de fleste bøker som egner seg for e-bokformatet kommer nå på e-bok. Men dagens merverdiregime gjør det vanskelig for bransjen å videreutvikle e-bokmarkedet. E-bøkene er i snitt priset 40 % lavere enn papirboka, om man ikke regner med merverdiavgiften. Prisdifferansen for bokkjøperen blir imidlertid betraktelig lavere når merverdiavgiften regnes inn.

Dette bidrar til at norske e-bøker er lite konkurransedyktige, ikke minst i det internasjonale markedet. Med merverdiavgift blir prisforskjellen mellom norske og utenlandske (særlig engelskspråklige) e-bøker unødvendig stor. Man kan tenke seg at folk vil kjøpe en utenlandsk e-bok fremfor en norsk, fordi den norske er dyrere. Dagens merverdiregime bidrar dermed til å svekke norsk litteratur og språk – og dermed vanskeliggjøre oppfyllelsen av de litteraturpolitiske målene.

I følge en studie utført av Oslo Economics i 2014, vil en teknologinøytral merverdisats på null prosent bidra til at de litteraturpolitiske målene blir oppfylt:

ved en teknologinøytral mva.-sats på null prosent vil imidlertid salget av bøker øke uavhengig av forbrukernes preferanser for bøker i de to formatene. […] Analysen gir grunnlag for å konkludere med at de litteraturpolitiske målsetningene best blir ivaretatt ved en teknologinøytral mva.-sats på null prosent. Også det samfunnsøkonomiske overskuddet blir maksimert ved en null-sats.

Merverdispørsmålet er også viktig i et langsiktig utviklingsperspektiv. Så lenge det er mva på e-bøker, reduserer vi muligheten for at forlag og forhandlere utvikler gode, kundevennlige «litteraturpakker», der for eksempel e-bok og papirbok selges som én vare, med én pris.

Merverdifritak for bøker andre steder i verden

Merverdifritak for bøker er et vanlig politisk virkemiddel. På den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA) sine nettsider kan du se oversikt over hvilke land som har merverdifritak eller redusert merverdiavgift på papirbøker og på e-bøker.

Les mer