Bokavtalen

Denne avtalen varer fra 1. januar 2017 og løper til den sies opp.

§ 1.0 Formål

Bokavtalen legger til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og skal fremme utgivelse og salg av litteratur i begge målformer. Den bygger på prinsippet om fast bokpris som gir mulighet for å tilby et mangfold av titler som gjøres tilgjengelig via mange plattformer og salgssteder. Dette stimulerer også god fremvekst av nye forfatterskap.

Bokavtalen legger til rette for innovasjon og utvikling i et lite språkmarked og er en premiss for virksom konkurranse.

Bokavtalen fremmer kultur- og kunnskapsformidling og stimulerer leseinteressen og kunnskapstilegnelsen.

§ 2.0 Virkemidler

§ 2.1

Den faste bokprisen Det deltakende forlag skal fastsette utsalgsprisen på sine bøker. Bøker selges til fast bokpris i utgivelsesåret og frem til og med 30. april året etter. Ordningen omfatter alle bøker i alle format første gang de lanseres og alle salgs- og distribusjonsformer. Når en tittel lanseres i pocketutgave i fastprisperioden, opphører fastprisen på e-bokutgaven. Skolebøker for grunn- og videregående skole er ikke omfattet av denne paragrafen.

For særlig ressurskrevende utgivelser kan fastprisperioden forlenges ved at forlaget gir bokhandelen full returrett for bøkene og informasjon om de utgivelser som skal omfattes av dette. For å sikre fastprisens betydning og innhold er det er ikke tillatt for noen salgskanaler å:

  • Gi bort bøker bundet av fastprisen gratis.
  • Benytte kjøp av fastprisbøker til opptjening av lojalitets- eller medlemsfordeler i sine ulike bonusprogram.
  • Tilby pakker, hvor andre bøker, produkter eller tjenester inngår, knyttet til kjøp av fastprisbøker.
  • Bøker i fastpris skal ikke kunne forbeholdes én eller et utvalg av forhandlere.

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser.

§ 2.2 Rabatt på den faste bokpris

Alle salgskanaler for bøker kan gi inntil 12,5 prosent rabatt på fastprisbundne bøker bortsett fra billigbokutgaver, verk og fagbøker.

I tillegg kan:

I. Offentlige bibliotek gis inntil 20 % rabatt

II. Kvantumsrabatt til sluttbruker ved kjøp av samme tittel:

50 – 199 eks – inntil 20 % rabatt

mer enn 200 eks – fri rabatt

Reguleringene i paragraf 2.1 og 2.2 er ikke til hinder for å tilby bøker i digitale abonnementstjenester. For bøker som ikke lenger er bundet av fastpris er det ingen regulering for utforming av digitale abonnementstjenester. For bøker bundet av fastpris kan ikke salgsverdien av nedlastede eller leste bøker i en periode overstige prisen kunden betaler for den samme perioden.

§ 2.3 Velkomstbøker i bokklubb

Bokklubber kan tilby nytt medlem inntil 3 gratis velkomstbøker dersom medlemmet forplikter seg til å være medlem i minimum ett år. Bøker som er bundet av fastpris kan ikke benyttes som velkomstbøker.

§ 3.0 Bokhandelen som forlagenes hovedforhandler

§ 3.1 Skaffeplikt og leveringsplikt

Enhver bokhandel har, etter forespørsel fra kundene, plikt til å skaffe de bøker som lagerføres av forlagene. Forlagene har leveringsplikt til bokhandlene.

§ 3.2 Litteraturabonnement

Partene i Bokavtalen skal til enhver tid ha en kollektiv abonnementsordning der forhandlere som tegner seg for å motta et gitt tittelutvalg tilbys førsteeksemplar til fast rabatt samt en fast sortimentsrabatt. Litteraturabonnementene skal være utformet slik at de sikrer størst mulig spredning av litteratur.

§ 4.0 Handels- og betalingsbetingelser, frakt- og leveringsbestemmelser og fellesnedsettelser

§ 4.1 Handels- og betalingsbetingelser

Salgsbetingelser avtales individuelt mellom det enkelte forlag og den enkelte bokhandel eller sammenslutninger av bokhandler (kjeder e.l.). I forhandlinger om innkjøpsavtaler skal bokavtalens formål legges til grunn. Innkjøpsavtalene skal bidra til å fremme effektivitet samtidig som det skal tas hensyn til mindre aktørers bidrag til spredning og mangfold av bøker. Skal det ytes midler til markedssamarbeid, skal disse inneholde gjensidige tiltak som er målbare. Forhandlere og leverandør kan ikke diskriminere på bakgrunn av eierskap.

Frakt og leveringsbetingelser fastsatt av Den norske Forleggerforening 13.desember 2005 gjelder som tillegg til denne avtalen.

§ 4.2 Fellesnedsettelser

Fellesnedsettelser (Mammut) kan kun arrangeres av de to foreninger i fellesskap. Det enkelte forlag fastsetter nettopris og veiledende utsalgspris på sine bøker.

§ 5.0 Andre bestemmelser

§ 5.1 Gjensidig lojalitets- og informasjonsplikt

Alminnelig lojalitetsplikt i kontraktsforhold praktiseres gjensidig for enkeltavtaler inngått mellom forlag og bokhandel etter denne avtale. Forlag og bokhandel plikter videre å informere hverandre gjensidig om tiltak som åpenbart anses å ha betydning for forutsetningen for avtaleinngåelsen dem imellom. Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen plikter å opptre lojalt mot intensjonene og virkemidlene i denne avtalen og skal gjensidig bidra til at deres respektive medlemmer gjør det samme.

§ 5.2 Endringer og fortolkninger

Justeringer og mindre endringer av denne avtale kan gjennomføres når de to foreningene i fellesskap er enige om det uten hensyn til oppsigelsesfristen. Sanksjoner ved brudd kan avtales mellom foreningene. Det er enighet om at fortolkninger av bokavtalen og de enkelte bestemmelsene i denne tilligger foreningene i fellesskap. Denne bestemmelsen gis også anvendelse for vedlegg 1 til Bokavtalen.

§ 5.3 Bransjeråd Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen oppretter i fellesskap et bransjeråd med to representanter fra hver forening som årlig vurderer avtalens virkninger. Bransjerådet gir innstilling til de to foreningene om forhold i avtalen som eventuelt bør justeres eller reforhandles.

For å sikre at intensjonene om en god kultur- og konkurransepolitikk overholdes må utviklingen evalueres. Bransjerådet har ansvar for å koordinere denne evalueringen. Som en del av evalueringen skal det gjennomføres pris- og marginundersøkelser. Det gjennomføres også markedsandelsundersøkelser i kjeder som eies av konserner som driver forlagsvirksomhet.

§ 6.0 Ikrafttredelse og varighet

Denne avtalen gjelder fra 01.januar 2017. Avtalen kan sies opp av hver av foreningene skriftlig med 12 måneders oppsigelsestid. Hver av foreningenes medlemmer er forpliktet til å etterleve avtalen i oppsigelsestiden. Hver av foreningene forplikter seg videre til å ha bestemmelser i sine vedtekter som reflekterer dette forhold.


TILLEGGSPROTOKOLL TIL BOKAVTALEN AV 1.1.2017 – STRØMME- OG ABONNEMENTSTJENESTER, DIGITALE PRODUKTER

Følgende protokoll er vedtatt av Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening:

Partene er enige om at Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter skal omfattes av Bokavtalen § 3.1’s bestemmelse om Skaffeplikt og leveringsplikt, forutsatt at rettighetshaver/ forfatter har gitt tilsagn til at utgivelsen utkommer i den versjonen som etterspørres og at den enkelte leverandør og forhandler er enige om betingelsene. Leverandør kan kreve dokumentasjon av forhandlerens system for lagring og rapportering av kjøp og lesing i tjenesten. Hvis leverandøren er usikker på forhandlers system for rapportering, kan leverandør kreve spesifikasjon. Fra forhandler har levert tilfredsstillende dokumentasjon kan leverandør kreve en testperiode for et begrenset antall bøker som omfatter en rapporteringssyklus (minimum 1 måned, maksimalt 3 måneder). Innen testperiodens utløp har forhandler adgang til å rette forhold som leverandør krever rettet. Skaffe- og leveringsplikten gjelder innenfor de bokgrupper tjenesten omfatter. 

Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter omfattes ikke av Bokavtalens § 3.2, 4.1, siste ledd og 4.2.

Vedtatt 11.12.17

 

TILLEGGSPROTOKOLL TIL BOKAVTALEN AV 1.1.2017 – LEVERINGSBETINGELSER TIL E-UTLÅNSLISENSER

Følgende protokoll er vedtatt av Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening:

Partene er enige om at salg av e-utlånslisenser skal omfattes av Bokavtalen § 3.1’s bestemmelse om Skaffeplikt og leveringsplikt, forutsatt at rettighetshaver/ forfatter har gitt tilsagn til at utgivelsen kan lånes ut og at den enkelte leverandør og forhandler er enige om betingelsene. Leverandør kan kreve dokumentasjon av forhandlerens system for lagring og rapportering av kjøp og lesing i tjenesten. Hvis leverandøren er usikker på forhandlers system for rapportering, kan leverandør kreve spesifikasjon. Fra forhandler har levert tilfredsstillende dokumentasjon kan leverandør kreve en testperiode for et begrenset antall bøker som omfatter en rapporteringssyklus (minimum 1 måned, maksimalt 3 måneder). Innen testperiodens utløp har forhandler adgang til å rette forhold som leverandør krever rettet.

Vedtatt 11.12.17

 

VEDLEGG

Signert avtale (inkluderer avtale om litteraturabonnement)

Vedlegg 1 (definisjoner), vedlegg 2 (bokgruppene) og vedlegg 3 (frakt- og leveringsbetingelser)

Tilleggsprotokoll til bokavtalen av 1.1.2017 – strømme- og abonnementstjenester, digitale produkter og Tillegsprotokoll til bokavtalen av 1.1.2017 – leveringsbetingelser til e-utlånslisenser