Opphavsrett

Opphavsretten er til for å beskytte dem som lager et verk, og gir dem rett til å bestemme hvem som kan bruke verket, og hvordan det skal brukes. Fordi opphavsretten er det som gjør at forfatteren og forlagene får betalt for den jobben de gjør, er den en forutsetning for profesjonelt forlagsarbeid. Vi arbeider for å styrke opphavsrettens stilling.

Hva er opphavsrett?

Den som skaper litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk (åndsverk) kaller vi opphavsmann. Opphavsmannen har opphavsrett til verket sitt. Det betyr at hun har økonomiske og ideelle rettigheter når verket utnyttes.

De økonomiske rettighetene handler om at opphaveren har enerett til å framstille eksemplar av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, enten selv eller gjennom avtale med andre. Det betyr at ingen kan offentliggjøre eller framstille eksemplar av et åndsverket uten tillatelse fra opphavsmannen, enten det dreier seg om kommersiell produksjon eller f.eks. fotokopiering til intern bruk i en virksomhet. Det er opphaverens enerett til verket som er det bærende prinsippet i opphavsretten, og dette gjelder over hele verden.

De ideelle rettighetene handler om retten til navngivelse og vern mot krenkende gjengivelse. Dette innebærer at opphaverens krav på å bli navngitt når det framstilles eksemplar av hens verk, men hen kan også kreve å få være anonym. Verk kan ikke benyttes på en måte eller i en sammenheng som krenker opphaverens eller verkets anseelse eller egenart.

Opphavsretten er hjemlet i Åndsverkloven. Åndsverkloven gir bare beskyttelse for den konkrete utformingen av et verk. Ideer og nyheter er i seg selv aldri vernet etter åndsverkloven.

Åndsverksloven inneholder avgrensninger i opphavsrettens enerett:

  • Regler om fri bruk, det vil si bruk uten samtykke og uten vederlag. Blant annet gjelder fri kopiering til personlig bruk og fri kopiering i biblioteker.
  • Regler om bruk av tvangslisens, dvs bruk uten samtykke, men med plikt til å betale vederlag. Dette omfatter for eksempel fremstilling av samleverk til bruk i undervisning (lesebøker).
  • Regler om bruk av avtalelisens.
  • Vernetiden for åndsverk varer i opphaverens levetid og i 70 år etter utgangen av opphaverens dødsår.

Hvorfor er opphavsretten viktig?

Opphavsretten gjør at de som produserer et åndsverk har noe å leve av. Eneretten gjør at opphavere kan tilgjengeliggjøre sitt verk mot vederlag; den som produserer åndsverket får betalt for at noen konsumerer det. Hvis de som skriver og de som investerer i at ideer skal bli til litteratur ikke får betalt for sitt arbeid, er det naturlig å se for seg at de vil gjøre noe annet. Dermed vil produksjonen gå ned og kvaliteten på det som produseres vil bli dårligere. Opphavsretten er en forutsetning for mangfold og kvalitet i kulturen vår.

Internasjonalt arbeid med opphavsrett

Forleggerforeningen følger nøye med på den internasjonale utviklingen når det gjelder opphavsretten, og vi er tilknyttet den Europeiske Forleggerforeningen (FEP), som har opphavsrett som en av sine kjerneområder. Det er særlig aktuelt å følge utviklingen i EU.

Les mer