Ytringsfrihet, ansvar og etikk

Følgende notat ble vedtatt av Forleggerforeningens styre, etter en lengre diskusjon om hvorvidt det ville være hensiktsmessig med en "etikkplakat" for forlagsbransjen.

Ytringsfrihet

Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er blant de grunnleggende menneskerettigheter i et demokrati. Forlagenes  fremste samfunnsoppdrag er å være disse rettighetenes garantister.  I dette ligger viljen til å utfordre fastlåste forestillinger, sikre samfunnets hukommelse, og gi rom for ny kunnskap, kritisk opposisjon og kunstnerisk nyskaping.

Ansvar

Forlagene forvalter andres ytringer.

Forlagenes virke skjer i kraft av, og i stadig tjeneste for ytringsfriheten. Gjennom antagelsen av verket tilfører forlaget vekt og betydning, og går god for spredning av de meninger og den virkelighetsbeskrivelse som utgivelsen forfekter.

Forleggeriet utøves i et samfunn i konstant endring, der forlagene gjennom sine utgivelser påvirker dagsorden. En utgivelse kan få stor betydning for samfunnet, samfunnsgrupper og for enkeltpersoner.

Etikk

Som forvalter av andres ytringer vil et forlag bli stilt overfor etiske avgjørelser som kan få følger for forfatteren, omtalte parter og andre berørte. Verkets art vil være bestemmende for hvilke krav utgivelsen som offentlig ytring vil sette til grundighet, varsomhet og forlagets mot.