Rammebetingelser

Forleggerforeningen jobber for å bevare og forbedre det norske litteratur-politiske systemet, slik at leseren får tilgang til bredden av norsk litteratur og for at forfattere og andre rettighetshavere skal kunne leve av sine verk.

De norske litteraturpolitiske virkemidlene

Den statlige litteraturpolitikken i Norge har som mål å legge til rette for kvalitet, bredde, mangfold, og tilgjengelighet for leserne. Vi har en rekke gode virkemidler for å nå disse målene. De viktigste er:

  • Bokavtalen
  • Fritak fra merverdi i siste omsetningsledd for bøker (momsfritak)
  • Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur
  • Normalavtaler for forfattere og oversettere

I vurderingen av de litteraturpolitiske virkemidlene har man vektlagt å finne balansen mellom god kulturpolitikk og det å legge til rette for sunne konkurransevilkår, og se dette i sammenheng. For det er viktig, i et lite marked som det norske, å legge til rette for et marked hvor små, mellomstore og store nasjonale aktører kan ta opp konkurransen med de globale aktørene. Bare slik vil man kunne sikre at de litteraturpolitiske målene nås.

Forleggerforeningens litteraturpolitiske arbeid

Forleggerforeningen arbeider for at de litteraturpolitiske virkemidlene opprettholdes og for at nye tiltak iverksettes der det er nødvendig. Dette arbeidet kommer forfattere og lesere til gode: Forlag, forfattere og rettighetshavere skal sikres riktig betaling og forutsigbarhet, og leserne skal sikres bredde, mangfold og tilgjengelighet av litteratur, i alle formater og kanaler.

Det er nødvendig at den statlige politikken som føres finner den gode balansen mellom å sørge for et det finnes et godt konkurransefelt og sørge for offentlig innsats der et lite språkområde har markedssvikt. Forleggerforeningen ønsker å være en tydelig, synlig og troverdig aktør gjennom vårt påvirkningsarbeid for en god litteraturpolitikk.