Høringssvar

Forleggerforeningen er høringsinstans ved nye lovforslag og i andre saker. På denne siden finner du våre høringssvar og innspill.

Muntlig høring på kommuneproposisjonen 2022

Til høringen
Forleggerforeningens innspill

Høring – ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) (03. mars 2021)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken (28. februar 2021)

Til innspillsinvitasjonen
Forleggerforeningens innspill

Høring om gjennomføring av moderniseringsdirektivet (17. februar 2021)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Høring – Endringer i ekomloven

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Høring – Endringer i åndsverkloven (Marrakechtraktaten og -direktivet)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Statsbudsjettet 2022 (desember 2020)

Forleggerforeningens innspill til Kulturdepartementet
Forleggerforeningens innspill til Kunnskapsdepartementet
Forleggerforeningens innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forleggerforeningens innspill til Nærings- og fiskeridepartementet

Høring – Forslag til endringer i fagskoleloven Kunnskapsgrunnlaget, poenggrensen, opptak, falske dokumenter og politiattest (27. november 2020)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Muntlig høring på statsbudsjettet

Forleggerforeningens innspill til kulturbudsjettet (familie- og kulturkomiteen)
Forleggerforeningens innspill til kunnskapsbudsjettet (utdanningskomiteen)
Forleggerforeningens innspill til kommunalbudsjettet (kommunal- og forvaltningskomiteen)
Forleggerforeningens innspill til næringsbudsjettet (næringskomiteen)

Høring – NOU 2019:23 Ny opplæringslov (1. juli 2020)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Muntlig høring på språklov og melding om språk (16. juni 2020)

Til høringen (opptak her)
Forleggerforeningens innspill

Høring – NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler (6. juni 2020)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Muntlig høring på kommuneproposisjonen 2021 (15. mai 2020)

Til høringen.
Forleggerforeningens innspill (tekst) (video).

Revidert nasjonalbudsjett 2020 (16. mai 2020)

Til budsjettdokumentene
Forleggerforeningens innspill

Statsbudsjettet 2021 (desember 2019)

Forleggerforeningens innspill til Kulturdepartementet
Forleggerforeningens innspill til Kunnskapsdepartementet

Høring – endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard) (6. desember 2019)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Høyring – forslag til ny, heilskapleg språklov (15. november 2019)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Muntlig høring på statsbudsjettet – kapitler fordelt til kulturkomiteen (21. oktober 2019)

Til høringen
Forleggerforeningens innspill

Muntlig høring på statsbudsjettet – kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen (14. oktober 2019)

Til høringen
Forleggerforeningens innspill

Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett (10. september 2019)

Til høringen
Forleggerforeningens høringssvar

Barne- og ungdomskulturmeldingen (august 2019)

Om meldingen
Forleggerforeningens innspill

NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats (29. august 2019)

Til høringen
Forleggerforeningens innspill

Muntlig høring på kommuneproposisjonen 2020 (20. mai 2019)

Til høringen
Forleggerforeningens innspill

Revidert nasjonalbudsjett 2019 (20. mai 2019)

Innspillsinvitasjon
Forleggerforeningens innspill

Språklog og ny stortingsmelding om språk (15. mai 2019)

Innspillsinvitasjon
Forleggerforeningens innspill

Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S (30. april 2019)

Forleggerforeningens innspill

Muntlig høring på Kulturmeldingen (18. februar 2019)

Forleggerforeningens innspill

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner (15. februar 2019)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar

Forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (12. februar 2019)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar 

Innspillsrunde i forbindelse med «Plan S» som gjelder forskningstidsskrifter (1. februar 2019)

Forleggerforeningens innspill

Endringer i reglene kildevern i straffeprosessloven og tvisteloven (1. februar 2019)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar

Høringsmøte Åndsverkloven (9. mai 2017)

Forleggerforeningens innlegg

Høringsmøte Åndsverkloven (23. januar 2017)

Forleggerforeningens innspill (manus) (video)

NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial (desember 2016)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar

Forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker (desember 2016)

Høringsbrev
Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens felles høringssvar

Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler (november 2016)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar

Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten (november 2016)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (november 2016)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven (september 2016)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar
Tillegg til Forleggerforeningens høringssvar (november 2016)

Forslag til ny åndsverklov (august 2016)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (mai 2016)

Innspillsinvitasjon
Forleggerforeningens innspill

Stortingsmelding om humaniora (mai 2016)

Innspillsinvitasjon
Forleggerforeningens innspill

Meld. St. 28 (2015 – 2016). Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet (mai 2016)

Stortingsmeldingen
Åpen høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 10. mai
Forleggerforeningens innspill

Forslag til felles likestillings- og diskriminerigslov (januar 2016)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

NOU 2015: 8 Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanser (oktober 2015)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Innspillskonferanse i Kulturdepartementet om ny Åndsverklov (juni 2015)

Forleggerforeningens innspill

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd (juni 2015)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (desember 2014)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Endringer i åndsverkloven – avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU) (september 2014)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) (mars 2013)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 (juni 2013)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar