Bokproduksjon og miljø

Hvilket ansvar og hvilke muligheter har vi som forlag for en bærekraftig bokproduksjon? Her kan du lese mer om prosjektet og anbefalt bransjestandard for grønn bokbransje.

Bakgrunn

Norske forlag kjøper trykksaker produsert innenfor og utenfor Europa. I EU finnes det et regelverk som er til hjelp for å unngå at papiret som brukes i trykksaker kommer fra kontroversielle kilder som kan bidra til avskoging og konvertering av naturskog. Fra noen trykksakleverandører har forlagene detaljert kjennskap til hele leverandørkjeden. Men ved enkelte forsyningskjeder er det en risiko for at det finnes uakseptable papirkvaliteter. Det samme gjelder ikke leverandører utenfor Europa.

I 2016 undersøkte Regnskogsfondet 35 norske bøker som ble trykt i Kina og fant regnskogsfiber i elleve av dem. Dette ønsker den norske bokbransjen å unngå i fremtiden og i 2016 ble det satt sammen en arbeidsgruppe som skulle jobbe med tema «Den grønne bokbransjen». Arbeidsgruppa har bestått av Roy Jensrud, Cappelen Damm, Oddvar Fless, Gyldendal, Cyrus Brantenberg, Spektrum/Aschehoug og Guro Solberg/Ingrid Goverud Ulstein, Kagge/JM Stenersen. Arbeidsgruppen skulle se på verdikjeden for papirfremstilling og komme med anbefalinger til medlemsforlagene, som et ledd i å utvikle bevissthet om bærekraft og bidra til å skape engasjement for bedre praksis.

Arbeidsgruppens arbeid

Arbeidsgruppen har hatt som mål at det skal være lettere for forlagene å utvikle en leverandørstyring basert på internasjonalt anerkjente kriterier og retningslinjer, hvor hovedhensikten er å utelukke produkter med potensielt kontroversiell opprinnelse i sine forsyningskjeder.

Utgangspunktet er at materiale i papir er uakseptabelt når man vet eller har grunn til å tro at det helt eller delvis kommer fra en uønsket eller ukjent kilde, det vil si en kontroversiell kilde som ikke er sertifisert i henhold til en akseptabel skogsertifiseringsordning. Arbeidsgruppa har utarbeidet et forslag til bransjestandard, og denne ble vedtatt av styret i Forleggerforeningen 6. juni 2018.

Vi håper alle våre medlemmer vil følge den anbefalte bransjestandarden og at norsk bokbransje ikke vil bidra til nedhogging av tropisk tømmer.

Anbefalt bransjestandard for grønn bokbransje

 1. Forlagene bør ha en innkjøpspolitikk for papirprodukter som tilsier at papir som benyttes ikke bidrar til å ødelegge regnskogen. Dette kan gjøres ved å lage en detaljert og tidfestet plan for å fase ut alle produkter og leverandører som bidrar til regnskogsødeleggelse.
 2. Elementer i en slik plan kan være:- Finn ut hvor papirmassen i forlagets bøker kommer fra ved å identifisere leverandørkjeden. Sjekk gjerne muligheten for miljømerking.
  – Utarbeide en prosedyre for risikovurdering av leverandørkjeder og skogopprinnelse som kan benyttes for å identifisere risiko for mulig kontroversiell opprinnelse av trefibre.
  – Vurder om du vil bruke hjelpemidler som:

  PREPS (Publishers’ database for Responsible Environmental Paper Sourcing)
  FSC (Forest Stewardship Council™)
  PEFC (Programme for the Endorsement of ForestCertification schemes™)

 3. Kontroller at leverandørkjeden etterlever kravet ved å be om dokumentasjon på materiale som er benyttet til gjeldende produkt. Vurder all dokumentasjon med kritisk blikk (opprinnelsesdokumentasjon, fiberinnhold, lovlighetsdokumenter, sertifisering for bærekraft etc.). Det kan også vurderes å ta stikkprøver ved å gjennomføre papirtester av egne bøker.
 4. Det kan vurderes om forlag som følger anbefalingene, kan merke sine bøker på kolofonsiden med: Denne bok er trykket på papir produsert i henhold til Forleggerforeningens anbefaling.

Arbeidet videre

NEPCon, en ideell organisasjon som jobber med sertifiseringssystemer, lager et veiledningshefte til medlemsforlagene som kan være til hjelp og forhåpentligvis forenkle arbeidet med å oppnå målet om nullavskoging. Veiledningsheftet vil være ferdig utarbeidet til årsskiftet 2018/2019, og vi vil ha et seminar med presentasjon og gjennomgang av bransjestandard og veiledning.