Læremiddelpolitikk

Redaksjonelt utviklede læremidler gir en helhetlig fremstilling av fagstoff, og har kvalitetssikret innhold fundert i forskning. Forleggerforeningen arbeider for at læremiddelforlagene skal ha gode rammebetingelser og rettferdige konkurransevilkår. Slik vil de kunne fortsette å tilby gode pedagogiske verktøy til elever og lærere i hele landet.

barn som skriver

Foto: Sergey Klimkin/pixabay.com

Læremiddelprodusentene som er medlemmer i Forleggerforeningen representerer anslagsvis 80 % av analog og digital læremiddelomsetning i Norge. Disse forlagene er representert i vårt læremiddelutvalg, som arbeider med problemstillinger som angår analoge og digitale læremidler for grunn- og videregående skole.

Verdien av forlagsutviklede læremidler

Vi mener at den meste måten å utvikle læremidler på er gjennom grundig redaksjonelt arbeid, der dyktige lærebokforfattere, erfarne redaksjoner og produsenter som har læremidler som sitt spesialfelt samarbeider om å skape gode pedagogiske verktøy for elever og lærere. Læremiddelforlagene er eksperter på å utvikle, utforme og produsere moderne læremidler.

Redaksjonelt utviklede læremidler tilbyr en tilnærming hvor både læreplanens intensjoner, elevens behov og lærerens situasjon i skolen er tatt hensyn til. Læremiddelforlagene produserer læremidler som:

  • Dekker kompetansemålene i læreplanen.
  • Gir elever og lærere et komplett læringsprogram, ofte avpasset til skoleåret som tidsramme.
  • Inneholder en helhetlig framstilling av fagstoffet, og tilbyr en naturlig progresjon i læringsforløpet.
  • Er kvalitetssikret; sørger for at det faglige innholdet alltid har sitt fundament i vitenskapsbasert kunnskap.
  • Er basert på det til enhver tid nyeste innen didaktisk forskning.
  • Er tilpasset elevenes nivå og interesser, og tar hensyn til at elevene lærer på forskjellige måter, med behov for variasjon, avgrensning og fordypning. Forlagene er eksperter på tekst, lesbarhet og kommunikasjon.

Vi deltar i internasjonale fora

Læremiddelforlagene er til enhver tid oppdatert på hva som beveger seg i det internasjonale markedet, og det er stor norsk deltagelse på internasjonale møteplasser hvor læringsteknologi og læringsressurser står i fokus, som for eksempel BETT og What works?.

Forleggerforeningen deltar i den internasjonale forleggerforeningens Educational Publishers Forum (IPA-EPF), som er et forum hvor læremiddelforleggere fra hele verden samles for å dele erfaringer og diskutere det nyeste innen læremiddelutvikling. Forrige samling i IPA-EPF fant sted i Oslo høsten 2015.

Les mer om IPA-EPF på IPAs nettsider.

For sunn konkurranse og gode rammevilkår

Læreverkene er nødvendige verktøy for elever og lærere og har en sentral plass i undervisningen. Å utvikle relevante og gode læringsressurser er ressurskrevende. For at den varierte, norske læremiddelproduksjonen kan holde fram, trenger forlag og forfattere gode rammevilkår og et åpent og konkurransebasert marked.

NDLA

Den fylkeskommunalt finansierte tilbyderen av digitale læringsressurser Norsk digital læringsarena (NDLA) ble lansert for ti år siden. Vi mener prosjektet bør evalueres før det eventuelt også innføres for grunnskolen, slik Kommunenes Sentralforbund (KS) har vedtatt.

Forskning og erfaringsoppsummering tyder på at en gjennomtenkt og godt utviklet kombinasjon av analoge og digitale virkemidler i læremidlene styrker læringen. NDLA tilfredsstiller etter vårt skjønn ikke skolens behov for ulike valgalternativer. Vi tror en hensiktsmessig arbeidsdeling, hvor kommersielle aktører konkurrerer om best innhold og det offentlige tilrettelegger med god infrastruktur, vil gi økt kvalitet og et bredere tilbud av læremidler. Rettferdige konkurransevilkår vil dessuten sikre at skolen fritt kan velge blant et mangfold av digitale og analoge læremidler, ikke minst hvor disse kombineres.

Les mer

Eksterne lenker