Forleggerforeningens høringssvar til ny boklov

Forleggerforeningen sendte 18. november inn vårt innspill for å bidra til en robust boklov.

Forleggerforeningen støtter å innføre en ny boklov. Vi anser en slik lov som er et godt og riktig virkemiddel for å sikre et velfungerende litterært økosystem, og mener en boklov kan få stor betydning for å bidra til bredde, kvalitet og tilgjengelighet for norsk litteratur, og for å sikre norsk språk og kultur, dannelse og utdannelse. Å videreføre en bredde av utgivelser er viktig for å fremme leselyst. Gode rammevilkår for litterære utgivelser styrker også ytringsfriheten og utviklingen av demokratiet i Norge. 

Forleggerforeningen har hatt et bredt og omfattende arbeid med bokloven i egen organisasjon, der alle våre fagutvalg og medlemmer var invitert med. Vi har også bestilt en rekke utredninger og betenkninger fra ulike fagmiljøer. 

Vi har i høringssvaret kommet med konkrete endringsforslag. I tillegg belyser vi perspektiver høringsnotatet i mindre grad har berørt. Vårt mål er at dette kan bidra til en robust boklov som står seg over tid.

Forleggerforeningen har også en rekke innspill til forskriftsarbeidet, og peker på de områdene der leserne er best tjent med at bokmarkedet fortsatt reguleres i avtaler mellom partene. Vi mener alle aktørene i det litterære kretsløpet – forfatteren, oversetteren, illustratøren, forlaget og bokhandelen er vesentlige aktører for å fremme litteratur i Norge. Derfor vil vi inkludere dem i lovens formål.

Vi skal fortsette å jobbe med bokloven også i tiden som kommer, og gjøre vårt for å være en tydelig premissleverandør som sikrer gode vilkår for å skape og formidle litteratur fremover.

Gå til Forleggerforeningens høringssvar boklov med vedlegg