Forleggerforeningens svar på høring om ny åndsverklov

Kulturdepartementet sendte et forslag til ny åndsverklov på høring i mars i år. Høringsfristen var 1. september, og Forleggerforeningen svarte på høringen.

Våre hovedpunkter er som følger:

  • Forleggerforeningen støtter at hovedreglene og prinsippene som gjeldende lovgivning er bygget på, blir videreført.
  • Forleggerforeningen mener det er behov for å gi forlagene selvstendige rettigheter i åndsverkloven. Forlagenes investeringer må beskyttes bedre, blant annet slik at det ikke rokkes ved forlagenes rettmessige del av Kopinormidlene.
  • Vi foreslår endringer i lovforslaget kapittel 5, om opphavsrettens overgang. Utkastets § 5-1, om spesialitetsprinsippet, er utformet som en bevisbyrderegel og ikke et tolkningsprinsipp (som er gjeldende rett). Vi mener at dette vil ha en prosessdrivende effekt og representerer et unødvendig supplement til de alminnelige bevisreglene. Videre mener vi at utkastets § 5-3, som omhandler krav om rimelig vederlag, er egnet til å skape usikkerhet i avtaler om overdragelse av rettigheter. Kollektive normalkontrakter må som et minimum unntas. Det samme gjelder utkastet § 5-5, som omhandler oppsigelse av avtale ved manglende bruk.
  • Forleggerforeningen vil også be Departementet balansere på nytt åndsverkloven § 12 (lovforslagets § 4-3), som omhandler eksemplarfremstilling til privat bruk. Bestemmelsen har endret virkning med den teknologiske utviklingen.

Les høringsnotatet på Regjeringens nettsider.
Les Forleggerforeningens høringssvar her.