Gode nyheter for litteraturen

Litteraturpolitikk har denne gangen funnet sin plass i regjeringsplattformen. Det er svært gledelig. Her står det at man vil føre en aktiv litteraturpolitikk og vektlegge behovet for digital omstilling både når det gjelder bokmarkedet og bibliotekene. Vi tillater oss å tro at kulturministeren vil videreutvikle litteraturpolitikken i en god dialog med aktørene. Vi ser også at det legges vekt på et velfungerende digitalt marked for læremidler.

Litteraturpolitikk

I regjeringsplattformen har vi særlig merket oss:

  • De nasjonale leseprosjektene skal styrkes. Vi vil gjerne medvirke i arbeidet med å kartlegge hvor de største utfordringene vil ligge i den kommende årene og hvilken strategi som bør legges til grunn før økt innsats på feltet.
  • Fastprisordningen for bøker skal videreføres. Dette har vist seg å være et svært viktig virkemiddel i arbeidet for mangfold, kvalitet og tilgjengelighet av litteraturen.
  • Man vil vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres. Vi mener i utgangspunktet at det norske bokmarkedet har en sunn konkurranse, men ser positivt på alle tiltak som fører til forbedring. Forleggerforeningen ønsker å medvirke i en slik vurdering.
  • Innkjøpsordningene skal videreføres og revideres. Disse ordningene er en vesentlig bidragsyter til utvikling av norsk litteratur. De trenger utvidelse, særlig på sakprosaområdet.
  • Merverdifritak på e-bøker skal innføres. Endelig, sier vi!
  • Regjeringen ser norsk deltakelse på bokmessen i Frankfurt 2019 er en viktig utenrikskulturell satsing som gir gode muligheter for langsiktig profilering av norsk kultur. Det siste er særlig viktig, en god politikk for videreføring må utformes i løpet av dette året.

Kunnskapspolitikk

Når det gjelder Kunnskapspolitikken har vi merket oss følgende:

  • Regjeringspartiene skriver at de skal «Gjennomføre fornyelsen av Kunnskapsløftet og sikre mer dybdelæring, relevant innhold, forenkling, tydeligere prioriteringer og bedre sammenheng mellom fagene i læreplanene». Forleggerforeningen er glade for at dette viktige arbeidet videreføres med ny regjering. Vi ønsker samtidig å understreke viktigheten av at det settes av midler til kommunene til innkjøp av oppdaterte læremidler, slik at fornyelsen kan bli gjennomført på den enkelte skole.
  • Regjeringen ønsker å «legge til rette for et åpent og tilgjengelig digitalt læremiddelmarked for elever, lærere, skoleeiere og læremiddelprodusenter, som stimulerer til mangfold og utvikling av smarte digitale læremidler». Dette ser vi som et oppfølging av det sterke trykket mot NDLA i høst, og vi er positive til at regjeringen vil følge dette videre opp. Vi mener at digital innovasjonskraft på læremiddelfeltet er avhengig av at et marked hvor det både er betalingsevne og konkurranse. Det er gledelig at regjeringen nå setter dette på agendaen.

Les hele den politiske plattformen her.