Merverdifritak for e-bøker

Når digitale nyhetsmedier nå har fått fritak fra merverdiavgiften, er det på høy tid at også e-bøkene får nullmoms.

Dagens mva-sats på 25 prosent for e-bøker er et hinder for utviklingen av et velfungerende økosystem for digital litteratur, gjør norske e-bøker lite konkurransedyktige i et stadig mer internasjonalt marked og er konkurransevridende mellom bokformater og salgskanaler. Merverdifritaket på litteratur må derfor være formatuavhengig og også omfatte e-bøker.

Argumentasjonen som ligger bak regjeringens vedtak om å likestille formatene i pressen omfatter både det demokratisk prinsipielle; fremme av nyhetsformidling og samfunnsdebatt, og det praktiske; at dagens avgifter utgjør et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen.

Disse argumentene har tilsvarende relevans på litteraturfeltet. Dette tilsier at regjeringen snarest bør fjerne merverdiavgiften på e-bøker.

Merverdifritaket skal sørge for at lesere har tilgang til bøker til en overkommelig pris. En stor del av bøkene som gis ut i Norge er marginalt lønnsomme, og det er blant annet takket være fritaket fra merverdiavgift at forlagene kan gi ut smal litteratur, og oppfylle de litteraturpolitiske målsetningene om å sikre bredde og mangfold.

E-bokmarkedet i Norge er i stadig vekst, og de fleste bøker som egner seg for e-bokformatet kommer nå på e-bok. Men dagens merverdiregime gjør det vanskelig for bransjen å videreutvikle e-bokmarkedet. E-bøkene er i snitt priset 40 prosent lavere enn papirboken, om man ikke regner med merverdiavgiften. Prisdifferansen for bokkjøperen blir imidlertid betraktelig lavere når merverdiavgiften regnes inn.

Dette bidrar til at norske e-bøker er lite konkurransedyktige, ikke minst i det internasjonale markedet. Med merverdiavgift blir prisforskjellen mellom norske og utenlandske (særlig engelskspråklige) e-bøker unødvendig stor. Man kan tenke seg at folk vil kjøpe en utenlandsk e-bok fremfor en norsk, fordi den norske er dyrere. Dagens merverdiregime bidrar dermed til å svekke norsk litteratur og språk – og dermed vanskeliggjøre oppfyllelsen av de litteraturpolitiske målene.

Merverdispørsmålet er også viktig i et langsiktig utviklingsperspektiv. Så lenge det er mva. på e-bøker, reduserer vi muligheten for at forlag og forhandlere utvikler gode, kundevennlige «litteraturpakker», der for eksempel e-bok og papirbok selges som én vare, med én pris.

ved en teknologinøytral mva.-sats på null prosent vil imidlertid salget av bøker øke uavhengig av forbrukernes preferanser for bøker i de to formatene. […] Analysen gir grunnlag for å konkludere med at de litteraturpolitiske målsetningene best blir ivaretatt ved en teknologinøytral mva.-sats på null prosent. Også det samfunnsøkonomiske overskuddet blir maksimert ved en null-sats.

Siden det norske e-bokmarkedet er relativt lite, blir også provenytapet ved innføring av nullmoms lite.

 

Kristenn Einarsson
27.01.2016
Kronikken er på trykk i Dagens næringsliv

Les også