Presentasjon av juridisk utvalg

Forleggerforeningen har til sammen 10 utvalg som jobber med politikkutvikling, er rådgivende organ og følger opp løpende saker innenfor sine områder. Denne uken møter vi juridisk utvalg, presentert ved leder i utvalget, Kristin Jobraaten.

Jeg heter Kristin Jobraaten, og er nylig utnevnt som leder av Juridisk utvalg i Forleggerforeningen. Jeg har jobbet til sammen 22 år med barnelitteratur, lengst i Damm, Cappelen og Cappelen Damm. For vel 2,5 år siden startet jeg Ena forlag, som nylig ble kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke. Jeg er ikke utdannet jurist, men har opparbeidet meg en del praktisk erfaring med kontraktarbeid, spesielt knyttet til utnyttelse av sekundærrettigheter, filmavtaler og lisensiering. Jeg har også en nerdete interesse for selv å skrive/utforme avtaleverk.

Hovedoppgavene til utvalget er å jobbe med juridiske spørsmål som er av stor prinsipiell karakter for forlagene. Eksempelvis arbeidet vi mye med høringssvar til forslaget om ny åndsverklov. I neste omgang vil vi formulere råd til forleggerne, knyttet til den nye åndsverkloven. Vi følger også med på utviklingen i EU og USA knyttet til aktuelle saker for vår bransje.

Man snakker ofte om «normalkontrakten» som én avtale, men dette avtaleverket består av mer enn 50 avtaler, og en forenkling kan på sikt være både ønskelig og nødvendig. Dette vil vi ha en dialog med forhandlingsutvalgene om.

I tillegg har utvalget en viktig oppgave i å arrangere seminarer og frokostmøter som løfter frem aktuelle problemstillinger og bidrar til å heve kompetansen i forlagene. Vi ønsker dessuten å lage verktøy, som kan gjøre redaktørenes arbeidshverdag enklere og som også bidrar til at forlagene følger «god skikk».

Akkurat nå er vi spesielt opptatt av EU-direktiver og forordninger med betydning for norsk lovgivning, den nye åndsverkloven, normalkontraktene våre sett i forhold til ny åndsverklov, samt praktisk veiledning og god skikk når det gjelder sitatrett og bildesitatrett. Vi vil nå også evaluere tilbakemeldingene fra nylig avholdte seminar, og starte planleggingen av neste.