Regjeringen tar ikke sin egen reform på alvor

Her er Forleggerforeningens kommentarer til statsbudsjettet 2020.

Nye læreplaner for hele grunnopplæringen skal implementeres i norske klasserom i årene som kommer, og skolene vil ha behov for nye læremidler i alle fag, på alle trinn. I regjeringens forslag til statsbudsjett bevilges det 170 millioner kroner over kommunenes rammebudsjetter for å kompensere kommunene for læremiddelinnkjøp. Dette er litt over halvparten av det beløpet vi mener det er behov for, og som vi har spilt inn til departementet i forkant av budsjettprosessen.

Det ligger ikke an til at det kommer en eneste krone i ekstrabevilgninger til fylkeskommunene for å kompensere for innkjøp av læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen i videregående skole. Det er alvorlig. Også her mener vi det er behov for en ekstrabevilgning på nærmere 300 millioner kroner. En vellykket implementering av Fagfornyelsen i videregående skole forutsetter dermed at fylkeskommunene bruker en betydelig større andel av sine budsjetter til læremiddelinnkjøp enn det de normalt gjør.

Ingen penger til lesesatsing

Forleggerforeningen ser også med bekymring på at man i Kulturbudsjettet ikke viderefører satsingen på lesing og litteraturformidling som startet med Bokåret 2019. Det er et akutt behov for en langsiktig og bred lesesatsing, og flere av tiltakene etablert i forbindelse med Bokåret-satsingen burde fåttmuligheten til å virke også i årene fremover. Det ser heller ikke ut til at det bevilges midler til å forbedre innkjøpsordningen for sakprosa, som også har et behov for å styrkes.

Et godt budsjett for litteratureksporten

Men budsjettet byr også på noen lysglimt. Forleggerforeningen ser positivt på at det i Regjeringens forslag til statsbudsjettlegges opp til å øke bevilgningene til NORLAs drift. Denne økningen vil gjøre det mulig for bokbransjen å videreføre den massive satsingen på eksport av norsk litteratur som vi har hatt de siste årene. Det er gledelig. Også økningen i kunstnerstipendene er en god nyhet for bokbransjen.