Høringssvar

Forleggerforeningen er høringsinstans ved nye lovforslag og i andre saker. På denne siden finner du våre høringssvar og innspill.

Høringsmøte Åndsverkloven 9. mai 2017

Forleggerforeningens innlegg

Høringsmøte Åndsverkloven 23. januar 2017

Forleggerforeningens innspill (manus) (video)

NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial (desember 2016)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar

Forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker (desember 2016)

Høringsbrev
Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens felles høringssvar

Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler (november 2016)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar

Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten (november 2016)

Høringsbrev
Forleggerforeningens høringssvar

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (november 2016)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven (september 2016)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar
Tillegg til Forleggerforeningens høringssvar (november 2016)

Forslag til ny åndsverklov (august 2016)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (mai 2016)

Innspillsinvitasjon
Forleggerforeningens innspill

Stortingsmelding om humaniora (mai 2016)

Innspillsinvitasjon
Forleggerforeningens innspill

Meld. St. 28 (2015 – 2016). Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet (mai 2016)

Stortingsmeldingen
Åpen høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 10. mai
Forleggerforeningens innspill

Forslag til felles likestillings- og diskriminerigslov (januar 2016)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

NOU 2015: 8 Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanser (oktober 2015)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Innspillskonferanse i Kulturdepartementet om ny Åndsverklov (juni 2015)

Forleggerforeningens innspill

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd (juni 2015)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (desember 2014)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Endringer i åndsverkloven – avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU) (september 2014)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

Forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) (mars 2013)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 (juni 2013)

Høringsnotat
Forleggerforeningens høringssvar