Juridiske spørsmål og svar

23. april arrangererte Forleggerforeningen et webinar der vår advokat Mathias Lilleengen gikk igjennom de mest vanlige spørsmålene han har fått av medlemsforlag i koronakrisen. Her er en oppsummering av presentasjonen.

 

Kan koronakrisen gi et forlag rett til å si opp en avtale?

 • Særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge.
 • krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd.
 • utenfor den forpliktedes kontroll.
 • ikke kunne forutse hendelsen da inngikk kontrakten og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og dens konsekvenser.
 • Ingen økonomiske konsekvenser hvis avtalen må sies opp pga. force majeure, sml. avbestillingsgebyr.

 

Gir koronakrisen et forlag rett til å permittere ansatte?

 • Ja, men må foreligge saklig grunn
 • Permitteringsvarsel. normalt 14 dager på forhånd, men når det skjer noe uforutsett, som for eksempel koronasituasjonen, kan varselfristen være kun to dager.
 • Fortell hvorfor du permitterer ansatte. Forlaget har redusert eller stanset virksomheten pgaforhold du ikke har hatt mulighet til å påvirke.
 • Datoen når du har varslet om permitteringen.
 • Datoen når permitteringen starter og hvor lenge den vil vare.
 • Navnet på den som blir permittert.
 • Om den ansatte permitteres helt eller delvis.
 • Om partene på arbeidsplassen er enige om permitteringen, stillingsprosenten til den som permitteres, når den permitterte ble ansatt i bedriften.
 • På Virkes nettsted og Altinner det mal.

 

Kan et forlag søke på statens ordning med garanterte likviditetslån?

 • Små og mellomstore med færre enn 250 ansatte
 • Årlig omsetning under 500 millioner kroner
 • Bedrifter som opplever akutt likviditetsmangel som følge av Korona-utbruddet
 • «levedyktige bedrifter», bedrifter som ville vært lønnsomme dersom ikke Korona-utbruddet inntruffet
 • Lån inntil to ganger lønnskostnadene i 2019, eller 25 % av omsetningen i 2019
 • maks inntil 50 millioner kroner.
 • Nedbetalingstid på lån er maksimalt 3 år. Så langt det er mulig, samme betingelser som et tilsvarende lån under normale omstendigheter.
 • Kan et forlag kreve kompensasjon for covid-19 omsetningssvikt?

 

Kan forlag kreve kompensasjon for covid-19 omsetningssvikt?

 • Skattepliktig til Norge, registrert før 1. mars 2020.
 • Ha ansatte. Unntak: Enk, ANS, DA
 • Ikke være under konkursbehandling eller begjært konkurs.
 • Omsetningsfall på minst 20 % i mars 2020 som følge av Covid-19-utbruddet. 30% april, mai.
 • Ha faste, uunngåelige kostnader, som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. F eks husleie, lys, varm, vann, avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, lagerleie, rentekostnader.
 • Konsern søke samlet. Unntak små konsern.
 • Tilskuddet vil maksimalt utgjøre 80 pst. av de uunngåelige, faste kostnadene, med mindre tvunget til å stenge (90%).
 • Tilskudd over 30 millioner halveres når tilskuddet utbetales. Maks 80 millioner kroner.
 • Egenandelen 10 000 kroner, med mindre tvunget til å stenge.
 • Beregnet tilskudd under 5000 kr, vil ikke bli utbetalt.

 

Er det andre særregler som kan være anvendelige for et forlag?

 • Innovasjon Norge avdragsutsettelse+andretiltak
 • Særregler om skatt og selskapsrett, bla midlertidige regler om digitale møter kan erstatte fysiske møter som f eks styremøte.
 • Tilskuddsordning Kulturrådet, i hovedsak utformet for kulturarrangement som må avlyses.
 • Skape nytt innhold, tilpasse eksisterende produksjoner/innhold formidling på nye måter
 • Visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk
 • Stimulere til eksperimentering i møte med de begrensingene i forbindelse med koronaviruset.
 • Prosjekter som skal gjennomføres i 2020, men ikke gjennomført før koronautbruddet.

 

Har du flere eller andre spørsmål? Som medlemsforlag får du gratis juridisk bistand hos vår samarbeidspartner Bing Hodneland Advokatselskap innenfor en ramme av tre timer for hver enkelt sak.

Ta kontakt med advokat Mathias Lilleengen i advokatfirma Bing Hodneland

E-post: mal@binghodneland.no
Telefonnummer: 917 77 873