Forslag til kulturbudsjett 2017

Forslaget til kulturbudsjett ble offentliggjort i dag, og her er våre første kommentarer.

Videreføring av bokavtalen

Vi er glade for at det i statsbudsjettet legges opp til at bokavtalen videreføres. Et forslag om videreføring av forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10, som muliggjør avtalen, skal på høring i løpet av høsten. Det sies imidlertid ikke noe om hvilken varighet en ny bokavtale skal kunne ha. Bransjen har lenge argumentert for at varighetsperiode bør være på fire år, som har vært vanlig før. Nåværende avtale har bare to års varighet.

Kulturell og kreativ næring

En av tre hovedsatsinger i kulturbudsjettet er «kulturell og kreativ næring». Dette innebærer bevilgninger til tiltak som skal «legge til rette for vekst og utvikling […], og styrke kunstnernes muligheter for økte inntekter». Vi håper dette vil gi nye muligheter også for bokbransjen, særlig knyttet opp mot satsningen i bransjen som følge av Gjesteland Norge-prosjektet.

Momsfritak ikke nevnt

Forleggerforeningen har lenge arbeidet for å få gjennomslag for momsfritak på e-bøker. Det er skuffende at dette ikke er nevnt i budsjettet. De siste kulturministerne har vært svært opptatt av bransjens digitale utvikling. Når det så kommer til det eneste det offentlige kan bidra med, nemlig en plattformnøytral mva, slik pressen har fått, velger Kulturministeren å prioritere dette bort.

En rekke partier har i sine programforslag for valget neste år et punkt om mva-fritak på bøker. Det er dermed håp om at Stortinget tar fatt i saken i budsjettbehandlingen.

Manglende styrking av litteraturformålende i Norsk Kulturfond

Vi mener litteraturformålene i Norsk Kulturfond burde vært styrket, men dette holder seg på nivå med fjoråret. Heller ikke prisstigning er kompensert for.