Kulturdepartementet om bokmarkedet

På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementer har Menon Economics, i samarbeid med TSL Analytic og forskerne Tore Slaatta, Helge Rønning og professor Erling Hjelmeng, gjennomført en utredning av unntaket fra konkurranselovens §10 som gjelder for samarbeid ved omsetning av bøker.

Utredningen omfatter en kartlegging av strukturen i den norske bokbransjen og hvordan denne har utviklet seg over tid. Det er gjort en gjennomgang av internasjonale studier og en vurdering av erfaringer fra andre land, samt en analyse av litteraturpolitikk måloppnåelse i dag. Dette sammen med en drøfting av ulike modeller for fastprisen danner grunnlaget for en anbefaling med tilhørende utkast til en ny forskrift. Rapporten ble bestilt av Solberg-regjeringen før det ble klart at det skal utarbeides en ny boklov. 

Andelen av inntektene som kommer fra e-bøker og lydbøker har vokst med over 60 prosent på fire år.

Når det gjelder boksalget og konsumentenes preferanser, er det tydelig at dette går i retning av mer digitalt salg. Strømming og direkte salg til forbrukerne har begge hatt større økning i markedsstørrelse, målt i millioner kroner, i perioden 2014-2020 enn både de to største bokhandlerne og andre salgs-og distribusjonskanaler.

Les hele rapporten her: Unntaket-fra-konkurranseloven-§-10-for-samarbeid-ved-omsetning-av-boker