woman-notebook-working-girl

Læremidlene nå og til høsten – innspill sendt til Kunnskapsdepartementet

Forleggerforeningen sendte brev til Kunnskapsdepartementet den 17.3.2020 med innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I brevet påpekte foreningen følgende: 

I dagene etter regjeringens beslutning om å stenge landets undervisningsinstitusjoner fra og med fredag 13. 3., har skoler og skoleeiere nedlagt et betydelig arbeid i å få på plass løsninger for fjern- og hjemmeundervisning for alle elever som er berørt. I denne ekstraordinære situasjonen har undervisningsforlagene som er organisert i Forleggerforeningen, i likhet med andre leverandører av innhold og systemer til skolene, opplevd en betydelig pågang med henvendelser om tilgjengeliggjøring av læringsressurser- og systemer. 

Læremiddelforlagene har svart på skolens behov ved å tilgjengeliggjøre læringsressurser og åpne kostnadsfrie tilganger til innhold. Det er en unison forståelse i læremiddelbransjen for situasjonen elever og lærere befinner seg i. Forlagene er en del av den nasjonale beredskapen og ser det som sitt ansvar å bidra i denne dugnaden. 

Vi ber samtidig om forståelse for at omstendighetene også er krevende for bransjen. Forlagene er i innspurten av et mangeårig løp med utvikling av læremidler til Fagfornyelsen, Situasjonen forlagene befinner seg i innebærer at alle aktører på kort tid har omdisponert interne ressurser for å svare på skolens behov. Samtidig har bransjen betydelig omsetningssvikt og har måttet omstille drift som en konsekvens av covid-19-utbruddet. 

Bransjen vil så godt det lar seg gjøre fortsette å bistå skolene i denne ekstraordinære situasjonen. Samtidig skal undervisningsforlagene tenke på tiden etter, og fortsette med utviklingen av læremidler til Fagfornyelsen. Under disse krevende omstendighetene er det særlig viktig for forlagene med forutsigbarhet omkring kommuner og fylkeskommuners økonomiske evne til å ryste opp læremidlene gjennom 2020 og de første årene etter innføringen av reformen. Forlagenes evne til å stå gjennom dette avhenger av at en slik evne finnes. 

Det er derfor behov for bedre finansiering av læremidler til Fagfornyelsen for videregående skole. 

Når Fagfornyelsen skal implementeres i videregående skoler fra høsten 2020, vil det også være behov for nye analoge og digitale læremidler. Forleggerforeningen mener at en realistisk finansiering av skolenes læremiddelinnkjøp er en forutsetning for at de nye planene faktisk når frem til elever og lærere i alle landets klasserom. Det er derfor behov for kunnskap om finansieringssituasjonen i kommunesektoren og på skolerForlagene er i tett kontakt med skoler over hele landet, og det er generelt stor usikkerhet omkring finansieringen av læremidler til den nye reformen. Mange skoler og lærere spør forlagene om de har kunnskap om tildelingsnivået for ekstrabevilgninger knyttet til læremiddelinnkjøp til videregående skoler. Dette er urovekkende når vi vet at det ikke ligger an til at det ikke  tas særskilt høyde for disse innkjøpene i budsjettene. Det er et stort, udekket informasjonsbehov der ute, og dette mener vi at departementet må ta på alvor og agere på. 

Premisset om at finansiering er dekket inn bør også ettergås. Da gratis læremidler ble innført i videregående opplæring i 2010, ble det lagt til grunn at en tredjedel av læremidlene normalt skiftes ut hvert år. I statsbudsjettet for 2020 forutsettes det på denne bakgrunn at fylkeskommunene ikke vil ha noen merutgifter knyttet til innkjøp av læremidler til Fagfornyelsen. Forleggerforeningen mener det er grunn til å ettergå dette premisset. 

I årene 2006-2008 kjøpte fylkeskommunene inn læremidler til videregående skole ett år av gangen. I årene etter stabiliserte salget seg på et betydelig lavere nivå. Det er ingen holdepunkter for at fylkeskommunene ikke vil få betydelig høyere utgifter til læremiddelinnkjøp i årene hvor Fagfornyelsen skal implementeres, dersom målet er at elever og lærere skal ha tilgang til læremidler til de nye planene. Denne merutgiften kompenseres det ikke for i ordinært budsjett for 2020.  

Forleggerforeningen frykter at den nye fylkeskommunestrukturen medfører usikkerhet når det gjelder finansiering av læremidler. Mye skal avklares, ansvarsområder og struktur skal etableres på nytt. Til dette kan vi tilføye at den økonomiske situasjonen i kommuner og fylkeskommuner nå merkes sterkt av de utfordringene vi nå står ovenfor i sammenheng med koronautbruddet og smitteverntiltak i den forbindelse.  

Forleggerforeningen vil oppfordre departementet til å sterkt vurdere om det bør tilføres ekstra midler til læremiddelinnkjøp i forbindelse med implementeringen av Fagfornyelsen. I alle tilfeller bør det sendes et klart signal fra myndighetene til kommunesektoren om at det forventes at det brukes midler på læremidler.