Praksis for royalty og realisasjon

Etter offentlig debatt der en rekke påstander er fremsatt om hvordan dagens normalkontrakter skal forstås, publiserer Forleggerforeningen nå anbefalt praksis.

Forlaget lever av forfatternes åndsverk, og må ivareta forfatterens tillit med respekt og omsorg. Det er forlagets oppdrag å ivareta forfatternes interesser i et vitalt bokmarked der markeds- og prismodellene endrer seg raskt. Normalkontrakten er en viktig forutsetning for det norske litterære systemet, som sikrer at en bred og mangfoldig litteratur når ut til norske lesere. 

Forlag som er medlem av Forleggerforeningen forplikter seg til å bruke normalkontrakten. Flere av dagens normalkontrakter er imidlertid ikke revidert på mange år, og sentrale bestemmelser er uklare. Begreper med betydning for royaltyvederlaget som veiledende utsalgspris og realisasjon er enten utdatert, eller ikke klart definert. 

Utsalgspris er royaltygrunnlag i fastprisperioden, men når boken er i fripris brukes ikke lenger veiledende pris. Det kan lett forveksles med bindende videresalgspris, som er lov i fastpris, men ulovlig i fripris. Forlaget vet heller ikke hvilke priser boken faktisk selges for når den er i fripris. I mangel av noe bedre har det oppstått en praksis der forlaget estimerer utsalgsprisen, som regel til det dobbelte av det forlaget selv har fått betalt. Dette har pågått i en årrekke og er etablert praksis, anerkjent av forfatterne inntil nylig.

Fordi dagens normalkontrakter er uklare, har det presset seg frem tilleggsavtaler. Tilleggsavtalene er bl.a. inngått for at en forfatters tittel skal kunne kjøpes inn av en salgskanal til redusert pris, og de er inngått i tråd med avtalefrihet. Forfatteren kan akseptere eller avslå tilbud om salg til ulike salgsvilkår gjennom bokens livsløp.

Forleggerforeningen anbefaler sine forlag å praktisere åpenhet og transparens om salgsvilkår. Forfatteren, bør rutinemessig informeres om hvordan salgsbetingelser og prisfastsettelse endrer seg når boken kommer i fripris. Når avtaler inngås, skal forfatteren ha tydelig informasjon med mulighet til å takke ja eller nei til tilbud om salgsavtale. 

I et avtaleforhold har begge parter ansvar for å sette seg inn i, forstå og følge opp avtalen. Royaltyoppgaven gir viktig informasjon om inntekter av boksalg, og dersom noe er uklart må forfatteren ta kontakt med forlaget. Dette er viktig for at saken skal kunne undersøkes mens den fortsatt er relativt ny. Av samme grunn er pengekrav etter loven foreldet etter tre år.

Etter det Forleggerforeningen vet retter forlag gjennomgående feil i royaltyavregningen til forfatterens disfavør med en gang dette oppdages. 


Foreningens anbefalte praksis for de skjønnlitterære kontraktene:

Salgsvilkår i bokens livsløp 

1. De skjønnlitterære kontraktene

1.1 Fastprisperioden

I bokens fastprisperiode er royaltygrunnlaget den faste bokprisen minus evt. hefteavkortning,
og forfatterens royalty har satser og evt. avkortning som angitt i normalkontrakten.

1.2 Normalt salg i bokens friprisperiode, også nedsettelser

Fra 1. mai året etter utgivelsesåret selges boken til varierende priser. Royaltygrunnlaget er den av forlaget
estimerte faktiske utsalgspris, som settes til 2 x den prisen forlaget får fra bokhandelen (nettopris), minus evt. hefteavkortning. Forfatterens royalty har satser og evt. avkortning som angitt i normalkontrakten. 

1.3 Stor kampanjeaktivitet til lav pris

For å kunne gjennomføre store volumsalg der det må trykkes nye opplag av en utgave blir utsalgsprisen så lav at forlaget ville gå med tap ved full royaltysats. Redusert royaltysats krever da eksplisitt godkjenning av forfatter, som har full rett til å si nei. Royaltygrunnlaget er det samme som for ordinært friprissalg.

1.4 Realisasjon med sikte på lagertømming av utgaven

• Forfatter skal varsles og gis tilbud om kjøp av titler. 

• Royaltygrunnlaget er det samme som for ordinært friprissalg, og royaltysatsen er, som angitt i normalkontrakten, avkortet i takt med royaltygrunnlagets forhold til listeprisen, minstesats er 7,5 % 

• Salg til realisasjonsvilkår av det eksisterende lageret kan fortsette inntil det enten er sluttsolgt eller restopplageret makuleres. 

1.5 Makulering

Forfatter tilskrives med informasjon om at boken skal makuleres. Forfatter får 1 mnd. svarfrist til å ta stilling til om hen vil kjøpe hele/deler av restopplaget til ekspedisjons- og fraktpris. 1 mnd. etter brevutsendelse blir bøkene makulert. 

1.6 Om avtaler, samtykke og varsling

Utover det som er angitt over, kreves det ikke ytterligere varslinger til forfatter. Forfatter og forlag har frihet til å inngå egne avtaler om forvaltning av verket for bruk som ikke er dekket fullt ut av normalkontraktene, eller ved andre spesielle vilkår. Slike avtaler må være lojale mot normalkontraktens intensjoner og selvsagt i overensstemmelse med Åndsverksloven. 


Forleggerforeningens svar på påstander om den skjønnlitterære normalkontrakten

Påstand: Etter fastpris skal royaltygrunnlaget i friprisperioden være «veiledende pris»  

I bruttoprinsippet i dagens normalkontrakt baseres royaltysats på bindende videresalgspris i fastprisperioden, og etter det veiledende pris. Fordi veiledende pris ikke lenger brukes, praktiseres estimert utsalgspris: (for eksempel ved å ta utgangspunkt i nettoprisen og multiplisere med en anslått forhandlerrabatt) som royaltygrunnlag. 

-> Forleggerforeningens standpunkt: 

Å bruke estimert utsalgspris er en etablert praksis, med bruttoprinsippet i dagens normalkontrakt. Veiledende pris kan lett forveksles med bindende videresalgspris som er forbudt i fripris, og brukes ikke lenger. Det grunnleggende prinsippet ved royaltymodellen er at forfatter skal ha sin andel av inntektene verket skaper, basisen må følgelig være den prisen boken blir solgt til.  

Påstand: Mammut er ikke realisasjon – nedsatt royaltysats på Mammut er ikke akseptabelt

Å hevde at Mammutsalget ikke kan anerkjennes som realisasjon gir ikke mening. Mammut var tidligere den viktigste realisasjonsarenaen. Mammutsalget var før hvert tredje år. (2 år pluss utgivelsesåret var varigheten av fastprisen, men med returrett frem til midten av 70-tallet). Annen realisering var den gang ikke tillatt i bransjeavtalen. Gjennom de siste tiårene har bokhandelen, som annen varehandel, utviklet et helt annet salgs-, kampanje og realisasjonsmønster. Mammut er imidlertid stadig en viktig arena for faktisk realisasjon, hvor gitte utgaver tømmes fra lager. Men Mammut omfatter også kampanjesalg av etterspurte utgaver som da trykkes i store opplag til dette salget. 

-> Forleggerforeningens standpunkt:

Mammut har i en årrekke vært den viktigste av flere arenaer for realisasjon, realisasjonsbestemmelsene gjelder også for Mammutsalget. Med unntak når tittel trykkes i nytt opplag for Mammut. 

Påstand: Nedsatt grunnlag og nedsatt sats kan ikke inntreffe samtidig

Det har vært hevdet at royaltysats ikke kan reduseres hvis royaltygrunnlaget reduseres. Normalkontrakten sier (i pkt 2.8.7) at royaltysats reduseres i samme forhold som utsalgsprisen. Dette er ikke formulert som en kan-bestemmelse, men som et faktum, men avgrenset til realisasjon etter punkt 2.9

-> Forleggerforeningens standpunkt:

Normalkontrakten sier ordrett: «ved realisasjon reduseres royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen, dog ikke under 7,5%.» 

Påstand: Avtale utover normalkontrakten er ikke lov

Representanter for forfattersiden har hevdet at avtale som avviker fra slik de nå tolker normalkontrakten ikke er lov.

-> Forleggerforeningens standpunkt:

Normalkontrakten skal følges. Der den er uklar, foreldet eller mangelfull gjør forlagene avtaler med forfattere for å være sikre på at forfatteren har forstått og aksepterer vilkårene for salg. Dette er normal praksis, til det beste for forfatter og forlag. 

Påstand: Forfatterne er ranet, visste ikke hva som skjedde, royaltyoppgaver er ikke nok

Representanter for forfattersiden har hevdet at de er ranet, at de har stolt på forlaget som har lurt dem, og at de ikke kan bruke tid på å sette seg inn i royaltyoppgavene sine.

-> Forleggerforeningens standpunkt:

Forleggerforeningen forutsetter at medlemsforlag praktiserer åpenhet og transparens om salgsvilkår gjennom bokens livsløp, og innenfor rimelighetens grenser heller gi forfatteren mer informasjon enn det kontrakten strengt tatt krever, for å være sikker på at forfatteren forstår og samtykker. Forfatteren har rimeligvis også ansvar for å sette seg inn i annen informasjon de får fra sitt forlag. Royaltyoppgaven må leses av forfatteren, og forfatteren må forventes ta kontakt om det er noe han ikke forstår, eller lurer på om er feil. Også fordi den generelle foreldelsesfristen på tre år for pengekrav også gjelder for forfatterroyalty. 


Forleggerforeningens anbefalte praksis vedrørende NFFO-kontrakten

Den faglitterære kontrakten har hverken realisasjonsbestemmelser eller billigbokkontrakt. Normalt skal alt salg skje til royaltyvilkårene i normalkontrakten, der royaltygrunnlaget i friprisperioden er den estimerte utsalgspris (jfr. ovenfor) fratrukket evt. hefteavkortning. Her er det bare unntaksvis anledning å avtale avvikende vilkår, dette må avtales spesielt og uttrykkelig med forfatteren.